Pogosta vprašanja

Za vas spremljamo najpogostejša vprašanja, ki nam jih zastavljate. Vprašanja nenehno dopolnjujemo.

Kako poteka postopek sklenitve akcije 25je100?
Postopek sklenitve si lahko preberete na povezavi.

Ali lahko akcijo sklenem tudi, če je motor starejši od 5 let?
Akcija 25je100 je namenjena lastnikom motociklov, kateri za sklenitev zavarovanja ne potrebujejo tehničnega pregleda. V primeru, da potrebujete tehnični pregled vozila, se lahko za pomoč obrnete na naše tehnične preglede preko telefona 01 365 81 63.

Na katera vozila vpliva nova zakonodaja?

Novela Zakona o motornih vozilih je uvedla tudi obveznost, da morajo biti po 1. 5. 2017 vsi mopedi registrirani. To pomeni, da morajo biti do tega datuma registrirani tudi tisti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 KW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

Kje se z mopedom z omejitvijo 25 km/h lahko vozimo?

Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.

Kdaj lahko sklenemo zavarovanje brez izvora o lastništvu?

Z uveljavitvijo Zakona o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B)  (Uradni list RS, št. 68/16) je mogoče brez dokazila o izvoru in lastništvu vozila registrirati tudi moped (tako kot  npr. starodobnik, traktor in traktorski priklopnik), če  so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za moped, ki je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004 in
– da lastništvo  mopeda ni sporno.

Kdaj lahko lastnik ustrezno registrira moped s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?
Mopedi s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h morajo biti registrirani od 1. maja 2017. Registracija pa je mogoča od 6. aprila 2017 dalje.

Ali je potrebno pred prvo registracijo mopeda, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, opraviti tehnični pregled mopeda?

Da, v kolikor je moped starejši od 4-ih let.

Ali je pri registraciji mopedov, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, vedno treba priložiti  dokazilo o izvoru in lastništvu vozila?
Pri registraciji mopedov s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, kot tudi ostalih mopedov, k vlogi za registracijo ni potrebno priložiti dokazila o izvoru (dokazila o vseh preprodajah mopeda od prvega dajanja na trg do zadnjega trenutnega lastnika) in lastništvu (trenutno lastništvo mopeda), če je bil moped na območju Slovenije pred 1. majem 2004 in njegovo lastništvo ni sporno. Izpolnjevanje navedenega časovnega pogoja in nespornosti lastništva mopeda stranka dokazuje v posebnem ugotovitvenem postopku.

Ali je posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo je navedeni posebni ugotovitveni postopek del registracijskega postopka.

 

 

 

Se izvede posebni ugotovitveni postopek izvede za vse mopede na enoten način, npr. z dvema pričama?

Ne. Način dokazovanja nespornosti lastništva mopeda in pogoja, da je bil moped na ozemlju Slovenije pred 1. majem 2004, je odvisen od konkretnega primera. Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati na odločitev o stvari.

Registracijska organizacija bo po prejemu vloge za registracijo mopeda in prilog sama presojala katera dokazila je morebiti še potrebno priložiti oziroma katera procesna dejanja opraviti. V poštev tako pridejo vsa listinska dokazila, potrdila uradnih evidenc, izjave strank, izjave prič. Verodostojnost izjave stranke oziroma izjave prič referent registracijske organizacije presoja po načelu proste presoje dokazov, kar pa pomeni kritično in logično presojo dokazne vrednosti vsakega dokaza posebej in medsebojnega učinkovanja dokazov. Referent ki vodi postopek, pa mora opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi dala krivo izjavo (kazenska odgovornost po 284. členu Kazenskega zakonika). Stranke (vložnik, priče) podajo svoje izjave ustno.

Ali se o navedenem posebnem ugotovitvenem postopku izdela kakšen zapisnik?

Da. V skladu z usmeritvami Ministrstva za infrastrukturo se o posebnem ugotovitvenem postopku, kot delu registracijskega postopka, izdela zapisnik.

Kako se potem zaključi vloga za registracijo mopeda, če je treba izvesti še posebni ugotovitveni postopek?

Če se posebni ugotovitveni postopek uspešno zaključi in moped izpolnjuje tudi ostale pogoje za registracijo, se vloga za registracijo zaključi z izdajo prometnega dovoljenja. V nasprotnem primeru pa se zaključi z zavrnitveno odločbo.

Če je lastnik mopeda pridobil listino (odločbo, potrdilo, zapisnik …) izdano o uspešno izvedenem ugotovitvenem postopku pred izdajo usmeritev Ministrstva za infrastrukturo, da se za posebni ugotovitveni postopek izda zapisnik, ali registracijska organizacija upošteva navedeno listino pri vlogi za registracijo mopeda?

Da. Izdane listine, ki dokazujejo uspešno zaključen posebni ugotovitveni postopek, začet pred prejemom navedenih usmeritev, se upoštevajo pri vlogi za registracijo vozila.

Ali se pri registraciji mopeda, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, preverja ustreznost vozniškega dovoljenja?
Ne. Ob registraciji mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h, se ne preverja ustreznost vozniškega dovoljenja, saj vozniško dovoljenje za te mopede ni obvezno.

Ali so za mopede, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, določene posebne registrske tablice?
Da. Posebne razlikovalne registrske tablice za mopede, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, so identične obstoječim registrskim tablicam za mopede z razliko, da je registrska označba rdeče barve, namesto črne. Cena te nove razlikovalne registrske tablice, dimenzij 150 x 110 mm, je identična ceni registrske tablice za mopede, to je 7,69 evrov.

Zakaj so uvedene razlikovalne registrske tablice za mopede, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h?

Predvsem zato, da bo organom nadzora omogočen lažji nadzor nad tovrstnimi mopedi v cestnem prometu.

Ali se pri registraciji mopeda, s konstrukcijsko hitrostjo do 25 km/h, plača letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu?
Ne. Za mopede se letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu ne plačuje.